Email

Spammer Directory

آیا ایمیل های ارسالی شما در پوشه اسپم می رود.شاید ایمیل شما اسپم شناخته شده است.

اگر ایمیل های سایت به عنوان اسپم شناخته شود چه مشکلاتی بوجود می آید؟

می توان گفت اگر ip اختصاصی نداشته باشید دیگر سایت های استفاده کننده از ip نیز اسپم شناخته می شود. به این که هاست ارزان باشد زیاد توجه نکنید اگر کیفیت ip خوب نباشد باید هزینه کنید و یک ip اختصاصی خریداری کنید که هزینه دیگری را باید بدهید.پس بهتر است از شرکت هایی که به کاربران خود اجازه ارسال ایمیل انبوه را می دهند هاست نگیری یا اگر گرفتید و به عنوان اسپم شناخته شدید ip اختصاصی خریداری کنید.تا دیگر به عنوان اسپم شناخته نشوید.

تنها این نیست اگر از ip در گذشته برای حملات فیشینگ استفاده شده باشد و در دایرکتری اسپم نیز وجود داشته باشید.حتی ممکن است نتنها بر روی ایمیل بلکه بر روی بازدید های سایت نیز تاثیر داشته باشد.

مبع: MGroup.ir