بدون تصویر

Dublin Core چیست؟

طرح فراداده دوبلین کور در سال 1995 توسط شرکت های تجاری برای کشف بهتر داده ها ایجاد شد. حال این سوال پیش می آید که آیا هنوز امکان استفاده از Dublin Core در سال 2014 وجود دارد؟ در این مطلب به بررسی دوبلین کور می پردازیم.

در ابتدا برای دوبلین کور (Dublin Core) در سال 1995 ، بر سر 15 عنصر استاندارد توافق شد ، مانند : عنوان ، توضیح ، خالق ، تاریخ و زبان و… بودند. اما آیا برای سئو لازم است خیر هیچ نیازی به وجود دوبلین کور ندارید تنها در صورتی که یک موتور جستجوی محلی برای شناسایی مطالب شما ممکن است از دوبلین کور استفاده کنند ، شما همچنان به دنبال این هستید که آیا گوگل از دوبلین کور استفاده می کند یا خیر جواب شما در کد های زیر است که تنها متا تگ هایی که می فهمد با نمایش می دهد که کد های دوبلین در این متا تگ ها نیست پس نتیجه می گیریم برای گوگل دوبلین کور تاثیر ندارد.

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="Description" CONTENT="Author: A.N. Author, Illustrator: P. Picture, Category: Books, Price: £9.24, Length: 784 pages">
  <meta name="google-site-verification" content="+nxGUDJ4QpAZ5l9Bsjdi102tLVC21AIh5d1Nl23908vVuFHs34="/>
  <title>Example Books - high-quality used books for children</title>
  <meta name="robots" content="noindex,nofollow">

لینک منبع گوگل

اما Dublin Core چگونه نوشته می شود نمونه کد را در زیر مشاهده کنید.

<meta name="DC.Title" content="Dublin Core" >
<meta name="DC.Creator" content="" >
<meta name="DC.Description" content="The Dublin Core metadata schema">
<meta name="DC.Date" content="2014-07-14 08:32:25" >
<meta name="DC.Type" content="Article" >