جنگ تبلیغاتی خودروسازان

Advertise Lufthansa

بعد از تبلیغات گسترده شرکت هواپیمایی Lufthansa که بخش بسیاری از تبلیغات وبسایت ها را بعد از تحریم ها به خود اختصاص داده بود حال بعد تبلیغات گسترده شرکت Lufthansa نوبت به خودروسازان رسید ، در ابتدا خودروسازان وابسته به دولت اهمیت تبلیغات در فضای مجازی را جدی نگرفته بودند…

مطالعه بیشتر