server

انتقال سایت به هاست جدید

همان طور که گفته شده بود قرار بود سایت و تمام سرویس های گروه ام را به یک هاست بهتر انتقال این کار با موفقیت انجام شد.

سرویس هایی که هنوز راه اندازی نشده اند بعد از بررسی و ایجاد تغییرات و افزایش امکانات افزوده می شوند.

با ارسال نظر و انتقادهای خود ما را در بهبود سیستم های گروه ام یاری کنید.