api

آموزش طراحی api برای سایت

همان طور که در گذشته گفته شد و قول داده بودیم که آموزش طراحی یک api ساده برای شما قرار بدهم این بار آموزش طراحی api به زبان xml با php را آموزش می دهیم.

خب برای شروع باید فید یا Rss سایت خود را مشاهده کنید همان طور که می بینید به زبان xml هست ولی باید برای ایجاد rss از عناصر از پیش تعیین شده باید استفاده کرد.

ولی برای ایجاد api از عناصر دلخواه می توان استفاده کرد. در ابتدا این آموزش مانند آموزش json از sql php استفاده می کنیم پس دوباره توضیح نمی دهم از این مطلب برای یادگیری استفاده کنید و برای اطلاع بیشتر هم از این مطلب نیز دیدن فرمایید.

پیشنیاز ها :

  1. نرم افزار XAMPP .
  2. داشتن دانش کمی از php , xml ,sql
  3. کمی صبر
  4. حفظ حریم شخصی افراد

خب من آموزش از بعد قسمت اتصال به دیتابیس شروع می کنم .

در xml می توان اینکدینگ را تعیین کرد البته باید در ابتدا ورژن نوشت مانند زیر:

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?>

من در آموزش json یک فایل درست کرده بودم به اسم api.php حالا من همین قسمت به زبان xml با php ایجاد می کنم. و اسم فایل xml.php قرار می دهم.

<?php
 
/**
 * @author mgroup
 * @copyright 2014
 */
header('Content-type: text/xml');
echo "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>";
require_once('db3.php');
if(isset($_GET['user_id']) or isset($_GET['screen_name'])){
    @$id = htmlentities($_GET['user_id']);$ta = 'id';
    if(!$id){$id = htmlentities($_GET['screen_name']);$ta = 'screen-name';}
    $a = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM `user` WHERE `{$ta}` = '{$id}' LIMIT 1"));
    if($a){ ?><xml>
<user><id><?=$a['id']?></id>
<name><?=$a['Name']?></name>
<tagline><?=$a['Title']?></tagline>
<screen-name><?=$a['screen-name']?></screen-name>
<urls>
<web><?=$a['web']?></web>
<image>http://mgroup.ir/f/img/<?=$a['image']?>.png</image>
</urls>
<last-activity><?=$a['last-activity']?></last-activity></user></xml>
<?php
    }else{echo 'error';}
    }else{echo 'error';}
?>

برای دریافت داده ها از چیزی که ما در بالا نوشیم به شکل زیر عمل می کنیم.

<?php
$xml=simplexml_load_file("http://url.ir/xml.php?screen_name=ali");
echo $name=$xml->user->id;
?>

 

 

2 Comments

  1. […] آموزش به زبان اکس ام ال […]

    1. بله eXtensible اولش E دارد اکس ام ال می خوانیم.

Comments are closed.